Laatste nieuws

De taken van de vrijwilligers zijn simpel, je begeleidt en leid de wedstrijd serie zodat alles goed verloopt.

Inschrijven kan per serie dus je hoeft niet een hele dag aanwezig te zijn.

vertel wanneer je eventueel kunt en we plannen je in.

Dit alles om de vaste groep vrijwilligers enigszins te ontlasten.

inschrijven kan via een berichtje naar de secretaris.

graag horen we van je aanmelding

Print this entry

Inloop avond

Op 3 Mei 2017 a.s. houdt onze schietvereniging een open inloop avond.

Heb je interesse in de schietsport en wil je eens kijken hoe het er op een schietvereniging aan toe gaat dan ben je van harte welkom op Woensdag avond om 19.30 uur.

Let op  graag van te voren aanmelden via onderstaand formulier i.v.m. de hoeveelheid begeleiding die nodig is.

 holding-door-open

Iedereen vanaf 12 jaar is welkom om dit te ervaren. Jongeren tot 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van ouder of voogd.

Iedereen ouder dan 14 dient een geldige legitimatie mee te nemen.

…………………………………………………………………………………………

 

Print this entry

Interne competitie

Voor alle uitslagen van de interne competitie kunt u na het inloggen op de leden pagina bij interne competitie klikken op de link en dan gaat u naar de uitslagen van de interne competitie.

Print this entry

Agenda speciale disciplines

Klik hier voor de agenda bijzondere disciplines 2017

Memo : Agenda schietavonden 10/25M baan

Datum: 9-1-2017

L.S.,

Afgelopen jaar is gebleken dat de dynamische disciplines op de 10/25M bijzonder populair zijn. Het bestuur draagt dit een warm hart toe omdat het de bezetting van de 10/25M baan in een positieve manier beïnvloedt.

Er is echter gebleken dat de momenten waarop er een dynamische discipline werd verschoten niet altijd helder was en het ook niet helder was welke discipline er op een geplande avond werd verschoten.

Daarom is er op de afgelopen bestuursvergadering het volgende plan bedacht:

 • Op de 1e dinsdag en 3e vrijdag van de maand zal er een dynamische discipline verschoten worden, start rond 20:00 uur.
 • Er vindt een roulatie plaats tussen Militair pistool GK, Service pistool KK en steelplate (KK&GK samen op dezelfde avond).
 • Bijgevoegd schema geeft aan welke discipline op welke avond geschoten wordt.
 • Dit schema zal ook op club opgehangen worden en in de agenda van de website opgenomen worden
 • Op de avonden waar een dynamische discipline is gepland is regulier schieten niet mogelijk

 

Reguliere maanden hebben 8 schietavonden waarvan nu dus 2 met dynamische discipline. In de maanden met 9 schiet avonden zal de 9e schietavond bij belangstelling ook als dynamische schietavond ingekleed worden als er geen bezwaren zijn bij reguliere schutters. (de grijze avonden in het schema)

Bij vragen: Godfried Boshuizen

Namens het Bestuur.

Print this entry

Landelijke Klasse kampioenschappen Klein Kaliber Geweer 50 meter

Op 19, 20, 25, 26 en 27 mei + 1, 2 en 3 juni 2017 zal er op de vereniging wederom de Landelijke Klasse Kampioenschappen 50 meter Klein Kaliber Geweer georganiseerd worden.

In verband met het tijdsbestek van deze wedstrijd zal er niet op dinsdag avond geschoten worden zodat de leden de dinsdag gewoon kunnen gebruiken.

De donderdag avond wordt als reserve bewaart mocht het aantal inschrijving te groot worden.

Tijdens deze wedstrijd proberen we ook nog een sportpistool wedstrijd te organiseren.

Heeft u interesse om hier aan mee te doen kunt u zich via baanplanner inschrijven of klik hier op de link om in te schrijven.

Print this entry

Baankijkers

Vanaf het nieuwe seizoen worden er op elk schietpunt op de 10 / 25 meter baan een baan-kijker gemonteerd zodat je kunt zien wat je hebt geschoten waardoor het transport systeem minder belast wordt en langer mee gaat.

Print this entry

Nieuwe discipline “SPORTPISTOOL” op de vereniging

Vanaf volgend jaar zal er een discipline worden toegevoegd aan de discipline kalender van 2017.

Op de vereniging zal er alleen klapschijf worden verschoten i.v.m. de tijd er wordt dan over 35 schoten de hoogste score geteld ( 5 proefschoten )

 

Het officieel wedstrijd verloop zal als volgt zijn:

 • Deze discipline wordt verschoten in twee gedeelten t.w. een precisie gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten in de tijd van 5 min. per 5 schoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 meter. en een duel gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten op de Int. Snelvuur schijf 25 meter. die, per serie, 5x achtereen na 7 seconden voor draait en 3 seconden blijft voorstaan voor het lossen van steeds één schot. Het wapen mag, wanneer de schietschijf voor draait, vanuit de vaardige houding gericht worden. Na elk schot wordt weer de vaardige houding aangenomen tot  einde van de serie. Vaardige houding wil zeggen dat het wapen op 45 ° van het lichaam wordt gehouden zonder ondersteuning.

  Vooraf aan elke gedeelte worden 5 proefschoten gelost om te controleren of uw wapen goed staat afgesteld.

   

  De schietafstand is 25 meter

  Uiteraard zijn er dan een aantal spelregels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling.

  Om u alvast enige inzicht te geven in deze leuke discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.

   

  De discipline Sportpistool licht (25 meter. Pistool) is een specifiek dames onderdeel welke ook wordt verschoten door de heren met pistool of revolver met een kaliber 5,6 mm (.22) en een  trekker druk van min. 1000 gram.

  De discipline Sportpistool zwaar (Center Fire Pistool) wordt verschoten met pistool of revolver met een kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38) en een trekker druk van min. 1000 gram.

  De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gram. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

  Voorafgaande aan de wedstrijd krijgen de deelnemers gelegenheid (installatietijd) om het schietpunt te betreden om dan hun uitrusting uit te pakken en zich om te kleden. De lengte van deze installatietijd (in principe 20 minuten) dient in de aankondiging te zijn vermeld. Wapenhandelingen en richtoefeningen zijn niet toegestaan. Daarna volgt het commando; “ voorbereidingstijd start nu”.

  Vóór u aan het precisie gedeelte van de wedstrijd begint krijgt u 5 minuten de tijd om u voor te bereiden, vóór het duel gedeelte van de wedstrijd krijgt u 3 minuten de tijd. Wapenhandelingen en richtoefeningen zijn, in deze tijd, toegestaan.

  Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die op luiden toon de navolgende commando’s zal geven.

  Voor het precisie gedeelte zijn dat:

  n     ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

  n     Attentie:  wanneer de schutters niet reageren, dan na 3 sec.

  n     Start

  n     Nadat de schiettijd is verstreken is: StopSchijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.

  Wanneer dit alles is gebeurt begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v  eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- of zesde serie.

  Voor het duel gedeelte zijn dat:

  n     ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

  n     Attentie:  schutter neemt vaardige houding aan en de schietschijf draait nu weg.

  n     Nadat de schiettijd is verstreken; Wapens ontladen en veiligheidvlag plaatsen

  Wanneer een ieder aan dit commando gehoor heeft gegeven, controleert de baancommandant of de veiligheids-vlag is geplaatst en geeft dan de baan veilig voor het afplakken of verwisselen van de schijven.

  Afplakken of verwisselen van de schietschijf gebeurt na iedere 5 schoten!

  N.B.:   Wanneer de schijven worden afgeplakt zal de hoofd baancommandant de treffers luid en duidelijk afroepen welke daarna door een schrijver worden genoteerd.

  De treffers moeten bij twijfel gemeten met een schotmaat; bij Sportpistool licht met een schotmaat van kal. 5,6mm (.22) en bij Sportpistool zwaar met een schotmaat van kal. 9,65mm (.38).

  Lange schoten, dit zijn schoten die gelost worden terwijl de schijf in beweging is, worden gemeten in horizontale richting met een doorzichtig meetlatje. De inslag bij kal. 5,6mm/.22 mag niet groter zijn dan 7 mm en voor de andere kalibers niet groter dan 11 mm. De binnenzijde van de treffer bepaald de score.

  Ook hier worden deze commando’s steeds herhaald voor zowel de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- en zesde serie.

  Wanneer u in de duelserie een storing aan het wapen heeft, steek u uw hand op en blijft u met uw handen van het wapen af, elke poging van uzelf om de storing op te heffen is zonder meer een ongeldige storing.

  Een(1) geldige storing is toegestaan in de totale duelserie, u mag daarna uw duelserie verder afschieten maar dan worden alleen de treffers geteld.

  NB: De baancommandant controleert eerst het trekker mechanisme.

   

  Het gebruik van baankijker, schiet pet en schietbril is toegestaan.

Print this entry

Nieuwe circulaire een verbetering voor de schietsport

Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

donderdag 14 juli 2016

De KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 1. In artikel 2.1 van Bijzonder Deel B wordt nu op pagina 33 omschreven met welke drie mogelijkheden een vereniging zich kan laten certificeren.
 2. In datzelfde artikel op pagina 34, waarin een opsomming wordt gegeven van de voorwaarden waarop in ieder geval de KNSA bij certificering moet toetsen, is weggelaten de voorwaarde inzake het gebruik van hulpmiddelen en speciale kleding. Het Ministerie is van mening dat deze voorwaarde niet verband houdt met de openbare orde en veiligheid en om die reden is deze voorwaarde geschrapt. De KNSA zal in de loop van 2016 het Programma Basiscertificering daarop nu ook gaan aanpassen.
 3. In diezelfde opsomming is de deelname aan de interne competitie onder punt 7, nu nader gedefinieerd. Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA.
 4. Tot op heden was voor ledendie korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loader Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens. In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g.

  In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens.

 5. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren). Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na  twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Met deze hierboven genoemde wijzigingen is een aantal destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangebrachte verscherpingen in de regelgeving teruggedraaid. Het KNSA-bestuur is content met deze wijzigingen die meer tegemoet komen aan de dagelijkse praktijk bij schietsportverenigingen.

klik hier voor de circulaire

Aantekening Bestuur:

Het bestuur beslist in deze of een introducé, aspirant of een nog geen volwaardig lid ( 1 jaar lidmaatschap na aspirant-periode ) aan de eisen van het bestuur voldoet om met groot kaliber wapens te mogen schieten, hierover kan niet worden gediscussieerd.

Print this entry

KNSA reageert bij Omroep Zeeland op voorstel Europese Commissie

maandag 14 maart 2016

Als onderdeel van de intensieve lobby die de KNSA voert tegen het voorstel van de Europese Commissie om semi-automatische geweren te verbieden, is op dit voorstel een uitgebreide reactie gegeven aan Omroep Zeeland. Een deel van die reactie is ook vrijdag 11 maart 2016 door het NOS-journaal uitgezonden. Hierbij de link naar de reactie aan Omroep Zeeland:

klik hier voor de link

Print this entry

1 2