Inloop avond

Op 2 november a.s. houdt onze schietvereniging een open inloop avond.

Heb je interesse in de schietsport en wil je eens kijken hoe het er op een schietvereniging aan toe gaat dan ben je van harte welkom op Woensdag avond om 19.30 uur.

 holding-door-open

Iedereen vanaf 12 jaar is welkom om dit te ervaren. Jongeren tot 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van ouder of voogd.

Iedereen ouder dan 14 dienen een geldige legitimatie mee te nemen.

Uitslagen Gesloten Zeeuws Kampioenschap KKG en KKK 50 meter

klik hier voor de uitslagen

Toch GEEN pasfoto nodig bij de WECG-erkenning

Toch GEEN pasfoto op Wecg-erkenning

donderdag 7 juli 2016

Op het gevaar af een jojo-effect te worden verweten, laat het KNSA-bestuur weten dat de Nationale Politie alsnog de gemaakte afspraken met betrekking tot de Wecg-erkenning nakomt.

Dat betekent dat de Politie de afspraken om een eenvoudig model Wecg-erkenning als bijlage bij een wapenverlof te hanteren, alsnog zal uitvoeren en dus ook geen pasfoto zal vragen.

De verlenging van de bewaartermijn voor aankoopbonnen van 3 naar 10 jaar, blijft wel in stand in verband met de EU-regelgeving.

Wij geven u hieronder het citaat van het bericht dat de Nationale Politie aan de KNSA heeft toegezonden:

We hebben kennis genomen van uw onderstaande reactie betreffende de afspraak die we gemaakt hebben in het kader van de WECG erkenningen voor herladers, waarbij de vraag speelde of die (beperkte) erkenning van een pasfoto zou moeten zijn voorzien. U refereerde terecht naar onze afspraak waarbij we de uitgifte van een zo eenvoudig mogelijk uitgevoerde  beperkte erkenning als uitgangspunt namen. Met het opnemen van de afgesproken format in het Verona-systeem werd in het modeldocument automatisch een ruimte mee geprint die bestemd is voor een pasfoto. Reden waarom men in de uitvoering hier om ging vragen. Dit was echter zoals u terecht opmerkte niet zoals we afgesproken hadden. Ik zal de uitvoerende collega’s in kennis stellen dat volstaan kan worden met de afgifte van de beperkte erkenning zonder pasfoto, omdat die erkenning behoort bij het WWM-verlof mét  een pasfoto. Ik betreur het ontstane misverstand maar vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Nieuwe circulaire een verbetering voor de schietsport

Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

donderdag 14 juli 2016

De KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 1. In artikel 2.1 van Bijzonder Deel B wordt nu op pagina 33 omschreven met welke drie mogelijkheden een vereniging zich kan laten certificeren.
 2. In datzelfde artikel op pagina 34, waarin een opsomming wordt gegeven van de voorwaarden waarop in ieder geval de KNSA bij certificering moet toetsen, is weggelaten de voorwaarde inzake het gebruik van hulpmiddelen en speciale kleding. Het Ministerie is van mening dat deze voorwaarde niet verband houdt met de openbare orde en veiligheid en om die reden is deze voorwaarde geschrapt. De KNSA zal in de loop van 2016 het Programma Basiscertificering daarop nu ook gaan aanpassen.
 3. In diezelfde opsomming is de deelname aan de interne competitie onder punt 7, nu nader gedefinieerd. Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA.
 4. Tot op heden was voor ledendie korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loader Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens. In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g.

  In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens.

 5. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren). Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na  twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Met deze hierboven genoemde wijzigingen is een aantal destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangebrachte verscherpingen in de regelgeving teruggedraaid. Het KNSA-bestuur is content met deze wijzigingen die meer tegemoet komen aan de dagelijkse praktijk bij schietsportverenigingen.

klik hier voor de circulaire

Aantekening Bestuur:

Het bestuur beslist in deze of een introducé, aspirant of een nog geen volwaardig lid ( 1 jaar lidmaatschap na aspirant-periode ) aan de eisen van het bestuur voldoet om met groot kaliber wapens te mogen schieten, hierover kan niet worden gediscussieerd.

Uitslagen interne competitie bijgewerkt tot mei 2016

Heeft even geduurd maar de verlopige tussenstanden van de interne competitie seizoen 2015-2016 staan in het ledenmenu, log in en kijk wat je scores zijn.

klik hier voor de uitslagen

Elektronische Verklaring Omtrent Gedrag

Vanaf heden kunnen de nieuwe leden een Verklaring Omtrent Gedrag voor de schietsport aanvragen via de vereniging en hoeven hiervoor niet meer naar de gemeente. voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris.

vog

KNSA reageert bij Omroep Zeeland op voorstel Europese Commissie

maandag 14 maart 2016

Als onderdeel van de intensieve lobby die de KNSA voert tegen het voorstel van de Europese Commissie om semi-automatische geweren te verbieden, is op dit voorstel een uitgebreide reactie gegeven aan Omroep Zeeland. Een deel van die reactie is ook vrijdag 11 maart 2016 door het NOS-journaal uitgezonden. Hierbij de link naar de reactie aan Omroep Zeeland:

klik hier voor de link

Agenda speciale disciplines

Klik hier voor de agenda bijzondere disciplines 2016

Memo : Agenda schietavonden 10/25M baan

Datum: 25-1-2016

L.S.,

Afgelopen jaar is gebleken dat de dynamische disciplines op de 10/25M bijzonder populair zijn. Het bestuur draagt dit een warm hart toe omdat het de bezetting van de 10/25M baan in een positieve manier beïnvloedt.

Er is echter gebleken dat de momenten waarop er een dynamische discipline werd verschoten niet altijd helder was en het ook niet helder was welke discipline er op een geplande avond werd verschoten.

Daarom is er op de afgelopen bestuursvergadering het volgende plan bedacht:

 • Op de 1e dinsdag en 3e vrijdag van de maand zal er een dynamische discipline verschoten worden, start rond 20:00 uur.
 • Er vindt een roulatie plaats tussen Militair pistool GK, Service pistool KK en steelplate (KK&GK samen op dezelfde avond).
 • Bijgevoegd schema geeft aan welke discipline op welke avond geschoten wordt.
 • Dit schema zal ook op club opgehangen worden en in de agenda van de website opgenomen worden
 • Op de avonden waar een dynamische discipline is gepland is regulier schieten niet mogelijk

Reguliere maanden hebben 8 schietavonden waarvan nu dus 2 met dynamische discipline. In de maanden met 9 schiet avonden zal de 9e schietavond bij belangstelling ook als dynamische schietavond ingekleed worden als er geen bezwaren zijn bij reguliere schutters. (de grijze avonden in het schema)

Bij vragen: Edwin Steekelenburg en/of Godfried Boshuizen

Namens het Bestuur.

1 2