Sportkantines dicht

dinsdag 29 september 2020

Eén van de aangescherpte maatregelen van het Nederlands kabinet in verband met de coronacrisis, is de sluiting van sportkantines; een maatregel die ingaat op dinsdag 29 september om 18.00 uur. De maatregel blijft in ieder geval de komende drie weken van kracht.

Voor schietsportverenigingen betekent deze maatregel dus dat zij hun kantine moeten sluiten, dat er van die kantine dus geen gebruik meer gemaakt mag worden en er dus geen consumpties meer verstrekt mogen worden.

De sluiting van de kantines heeft geen gevolgen voor de schietsportbeoefening; leden van schietsportverenigingen kunnen gewoon de schietsport blijven beoefenen.

Het bijwonen door toeschouwers is niet toegestaan.

Print this entry

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

dinsdag 11 februari 2020

Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gevoerd is tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzieningenrechter is, zo leert een eerste lezing van het vonnis, van oordeel dat de door de KNSA en de Jagersvereniging opgebrachte fundamentele bezwaren tegen de e-screener als “invoeringsperikelen” moeten worden gedefinieerd.

Dat is een grote teleurstelling voor de KNSA omdat daarmee de e-screener – een psychologische, computergestuurde test – voor nieuwe aanvragers van een wapenverlof doorgang blijft vinden. Voor de bestaande verlofhouders was de inzet van de e-screener reeds door de minister met twee jaar opgeschort.

Het kort geding en ook de andere acties van de KNSA en van de Jagersvereniging hebben er wel al toe geleid dat zoals gesteld, de e-screener voor twee jaar is stopgezet voor bestaande verlofhouders en dat de politie een nieuwe werkinstructie heeft gekregen omtrent haar handelwijze bij de uitslag van de e-screener. Dat komt er in ieder geval op neer dat de uitslag van de e-screener niet meer als doorslaggevend resultaat mag worden gebruikt en dat, wanneer de e-screener leidt tot weigering van een verlof, er de gebruikelijke zienswijzeprocedures voor de benadeelde worden toegepast.

Het vonnis van de voorzieningenrechter verhindert overigens niet dat voor “nieuwe” verlofaanvragers de mogelijkheid blijft bestaan om (in individuele gevallen) bij de bestuursrechter in rechte op te komen tegen een afwijzing op grond van de uitslag van de e-screener. Wanneer de hiervoor genoemde nieuwe werkinstructie niet wordt nageleefd door de politie, kan daartegen dan ook nog steeds met succes in rechte worden opgekomen.

De KNSA zal zich de komende tijd beraden op een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure.

Een link naar de uitspraak treft u hier aan: https://uitspraken.rechtspraak.nl

Voor de eerdere berichtgeving hierover, verwijzen wij u naar onze nieuwsberichten van 16 december 2019 en 30 januari 2020: www.knsa.nl/nieuws/archief-2020

Bron: KNSA website

Print this entry

Gewijzigde Circulaire wapens en munitievrijdag 31 januari 2020

” Al geruime tijd is in de Regeling wapens en munitie en in de Circulaire wapens en munitie bepaald dat uitsluitend een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt verleend wanneer het desbetreffende wapen is toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende schietsportdiscipline. Deze schietsportdiscipline moet binnen het verband van de vereniging waarvan de aanvrager lid is, kunnen worden beoefend.

De Minister heeft daar in de Cwm nog aan toegevoegd dat het erkennen van takken van de schietsport (dus schietsportdisciplines) wordt overgelaten aan de KNSA, omdat die kan bepalen in hoeverre een activiteit tot een tak van sport kan worden gerekend.

De afgelopen tijd is echter gebleken dat helaas sommige schietsportverenigingen en sommige leden van schietsportverenigingen zich niet bij deze regeling willen neerleggen. Als gevolg daarvan zijn door hen juridische procedures gestart die soms hebben geleid tot een vernietiging van de weigering van een verlof door de Korpschef. De Minister van Justitie en Veiligheid wil aan die situatie een einde maken en heeft daarom nu besloten om alle door de KNSA gereglementeerde en erkende schietsportdisciplines zelfstandig te erkennen en op te nemen in de Circulaire wapens en munitie, in bijlage C8. In verband daarmee zijn ook de onderdelen B 2.1 en 2.6 inhoudelijk gewijzigd. Voor de link naar de inmiddels gewijzigde Cwm (inwerkingtreding 1 februari 2020) klik hier.

Ofschoon met deze publicatie in de Cwm duidelijkheid wordt verschaft, is de KNSA zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. Immers, tot op heden had de KNSA (en haar leden) een zekere mate van vrijheid voor het benoemen van schietsportdisciplines waarvoor een groot potentieel aan wedstrijdschutters is. Het gaf de KNSA met haar leden bovendien de gelegenheid om nieuwe schietsportdisciplines te benoemen als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van de schietsport in Nederland en daar buiten.

Die mogelijkheden worden nu ernstig ingeperkt omdat wanneer voor nieuwe schietsportdisciplines vuurwapenverloven worden aangevraagd, er nu eerst een verzoek aan de Minister moet worden gedaan tot wijziging van de Circulaire wapens en munitie. Uiteraard rekent de KNSA op een constructieve opstelling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maar een zekerheid daarvoor is er niet en het zal zeker tot vertragingen leiden, en uiteindelijk belemmert het de ontwikkeling van de schietsport in Nederland.

Diegenen die de procedures hebben aangespannen hebben daarmee de schietsport ernstig gedupeerd”.

Print this entry

Sportschieten is een serieuze bezigheid

Ik was laatst aan het surfen op het internet en kwam bij twitter een blog tegen over de schietsport, dit stuk wilde ik graag delen met jullie.

bron: www.sport-schutter.nl

Elke sportschutter kent het wel, die keer dat je een collega, vriend of buurman verteld dat je lid bent van een schietvereniging. Gelukkig reageert die persoon meestal nieuwsgierig en / of enthousiast, soms reageren ze helaas zo dat het net lijkt alsof je een psychopaat bent omdat je omgaat met (vuur)wapens. Deze discussie is al zo oud als de weg naar Rome en ik zie / voer hem ook steeds vaker op sociale media. Hoogste tijd om eens een artikel te schrijven waarom wij sportschutters hele normale mensen zijn en juist geen psychopaten!!

Het glazen huis.
Als sportschutter kom je veelal in aanraking met de Politie. Mensen die de schietsport niet beoefenen hebben vaak geen idee hoeveel. Het begint al met je lidmaatschap van de schietvereniging. Voordat je namelijk lid kan worden bij een schietvereniging moet je bij het ministerie van justitie een V.O.G. (Verklaring omtrent gedrag) aanvragen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan je lid worden bij de schietvereniging. In je aspirant lidmaatschap periode wordt je daarnaast ook nog eens door de schietvereniging zelf geballoteerd. Dit houdt onder andere in dat ze kijken hoe je je gedraagt op de baan en of je veiligheid serieus neemt. Tijdens het eerste anderhalf jaar lidmaatschap schiet je uitsluitend met wapens van de vereniging of eventueel van een medeschutter. Zodra er anderhalf jaar verstreken zijn en je een eerste wapen aan mag schaffen en hier een vergunning voor aanvragen ga je nog een keer door de molen bij de politie. Je aanvraag (WM3) wordt allereerst goedgekeurd en ondertekend door de vereniging die daarmee aangeven dat je voldoende bekwaam bent om een wapen aan te schaffen en te hanteren. Deze WM3 stuur je daarna door naar de politie afdeling KCT (KorpChefTaken) van jouw district. Zij nemen de aanvraag in behandeling en beoordelen deze. Vervolgens komt de politie de vergunning bij je thuis persoonlijk afleveren en voeren ze meteen een kluiscontrole uit. Als dat allemaal in orde is krijg je de wapenvergunning (WM4) en een formulier waarmee je het aangeschafte wapen op kunt halen (WM2). Na het ophalen van het wapen moet je nog éénmaal met het wapen naar de afdeling KCT om het wapen te tonen. Hiermee controleren ze of het juiste wapen op verlof staat door de serienummers op het wapen, verlof en het politiesysteem te vergelijken. Voor elk volgend wapen dat je aanschaft zal je een nieuwe aanvraag in moeten dienen en het wapen moeten tonen bij KCT. De kluiscontroles worden vanaf dat moment onaangekondigd uitgevoerd en zullen ongeveer 1 keer per jaar worden gedaan. Daarnaast moet je één keer per jaar naar de afdeling KCT om je vergunning te verlengen, deze is namelijk maar 1 jaar geldig. Bij de verlenging moet je kunnen aantonen dat je minimaal 18 keer naar de schietvereniging bent geweest en daar geschoten hebt. Hiervoor wordt bij elke keer dat je bij de schietvereniging komt om te schieten een stempel in een boekje gezet. Heb je niet het juiste aantal stempels in je boekje of heb je in de tussentijds iets gedaan waardoor KCT twijfels heeft of je nog wel langer geschikt bent om je vergunning te behouden dan wordt deze waarschijnlijk worden ingenomen. Naast deze controles kan tussentijds de vergunning door de politie ook ingetrokken worden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen als je betrapt wordt met een veel te hoog promillage alcohol terwijl je een voertuig bestuurd of 30 km p/u te hard rijdt in een woonwijk.
Beredenering is dat als je niet verantwoord in het verkeer kan omgaan dan vast ook niet met vuurwapens. Kortom…. Vanaf het moment dat je een wapenvergunning hebt leef je in een glazen huis.
Naast de overheid houdt ook de KNSA een oogje in het zeil. Dit doen ze wel minder actief dan de politie maar zij hebben een meldpunt waar iemand terecht kan als er twijfels zijn over een vergunningshouder. De KNSA neemt dan weer contact op met KCT.

Opbergen van de wapens en munitie
Het opbergen van de wapens en munitie is een secuur klusje dat elke sportschutter nauwgezet zal doen. De wapens worden niet lukraak in de meterkast gesmeten, bewaard onder een kussen van het bed of in de paraplubak naast de deur. Een sportschutter moet zich bij het thuis bewaren van de wapens en munitie houden aan de volgende regels en worden hierop onaangekondigd gecontroleerd

• Het wapen moet opgeborgen worden in een daarvoor geschikte en aan de muur of vloer verankerde kluis.
• Het wapen moet ontladen zijn even als de magazijnen.
• Munitie moet bewaard worden in een daarvoor geschikte kluis die verankerd is aan muur of vloer en mag niet opgeborgen worden in dezelfde kluis als het wapen. Uitzondering hierop is een apart afsluitbaar munitievak in de wapenkluis.
• Als je herlaad moeten ook de slaghoedjes opgeborgen worden in de munitiekluis.
• Magazijnen, clips, lege hulzen, kruit en kogelkoppen mogen buiten de kluis bewaard worden.
• Het totaal aantal scherpe patronen (en slaghoedjes) mag niet meer zijn dan 10.000

Het niet opvolgen van een of meerdere van bovenstaande regels kan aanleiding zijn tot het intrekken van je wapenvergunning. Dat is natuurlijk afhankelijk van welke regel je overtreed en in welke hoedanigheid.

Veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid
Een sportschutter wordt tijdens zijn aspirant periode (en ook daarna) gedrild op veiligheid. Tijdens de cursus die je doet voordat je zelfstandig mag schieten met een vuurwapen is veiligheid het eerste, tweede en derde punt op de agenda. Denk hierbij aan veilige richting van het wapen, het vinger van de trekker afhalen wanneer er niet geschoten wordt, een storing veilig verhelpen,
etc. Daarnaast zie ik op elke schietbaan waar ik kom dat schutters altijd gewezen worden op fouten die met veiligheid te maken hebben zodra deze zich natuurlijk voordoen. Daar is niks mis mee en vaak is de schutter er juist blij mee dat hij of zij hierop gewezen wordt.

Wapens
Een van de opmerkingen / vragen die ik geregeld krijg als ik vertel dat ik een AK47 en een AR15 bezit: “Maar dat is toch een volautomatisch wapen?” Wat ik dan vertel is dat er inderdaad varianten zijn van de AK47 en AR15 die volautomatisch kunnen schieten maar dat het wapen van een sportschutter enkel semi automatisch kan schieten en niet volautomatisch. Het verschil hierin zit hem in het volgende.
Bij volautomatisch wordt bij het overhalen van de trekker meerdere schoten gelost. Net zolang tot het magazijn leeg of patroonband op is of de schutter de trekker weer loslaat. Bij semi automatisch schieten wordt bij het overhalen van de trekker maar één schot gelost. De schutter zal de trekker weer los moeten laten alvorens hij weer een schot kan doen. Het bezit van een volautomatisch wapen is voor sportschutters uitgesloten. Ook het bezit van onderdelen die het wapen vol automatisch kunnen laten schieten zijn verboden en kan leiden tot intrekking van het verlof. Een wapen dat gebruikt wordt in de schietsport is er enkel voor bedoeld om een zo hoog mogelijk punten aantal op de kaart te schieten.
Daarnaast heb je tegenwoordig ook niet zomaar een semi automatisch groot kaliber geweer zoals een AR15 of AK47 op je wapenvergunning. Na anderhalf jaar lidmaatschap mag je zoals eerder gezegd je eerste wapen aanschaffen en hier een vergunning voor aanvragen. Dit dient echter wel een klein kaliber (.22LR) pistool te zijn of een klein kaliber grendel geweer of karabijn. Je mag in het eerste jaar maar maximaal 1 wapen op je vergunning hebben. Pas een jaar later (dus na 2,5 jaar lidmaatschap) mag je ook groot kaliber pistool (t/m 9mm) of een groot kaliber grendel geweer (dus niet semi automatisch) aanschaffen. Je mag dan wel je vergunning “vol” zetten door nog 4 wapens aan te schaffen, dus in totaal 5 wapens op de vergunning. Pas het jaar daarop (dus na 3,5 jaar lidmaatschap) mag je een groot kaliber pistool of revolver (> 9mm) of een semi automatisch geweer aanschaffen. Al met al ben je dus een paar jaar verder voordat je geen restricties meer hebt op het type wapen dat je aan wilt schaffen.

Lichaam en geest
Schietsport is meer dan enkel het wapen vast pakken, op doel brengen, trekker overhalen en maar zien waar het schot valt. Bij vrijwel elke discipline komt er veel meer bij kijken. Per discipline zit er wel wat verschil in maar als voorbeeld neem ik nu een statische pistool discipline. Elke sportschutter wil een zo hoog mogelijk resultaat bereiken met elk schot. Daarvoor moeten er onder andere gelet worden op: Houding (wapen in een hoek van +-45 graden ten opzichte van het lichaam), grip op het wapen, plaatsing van de trekker-vinger op de trekker, op doel brengen van het wapen (over het doel heen en daarna langzaam zakken), ademhaling, stabiele opbouw van trekker-druk, positie van de richtmiddelen en het na-richten van het wapen na het schot. Er is dus heel wat voor nodig om meerdere malen achter elkaar een perfecte 10 te schieten. Voor andere disciplines zoals geweer of dynamische pistool / geweer zal er op nog een aantal andere punten gelet moeten worden of wegen bovengenoemde punten zwaarder of minder mee in het afgeven van een “perfect” schot. Een sportschutter is hier serieus mee bezig en traint dit tijdens het schieten.

Amerika
Wat ook soms te sprake komt is Amerika en het “vrije” wapenbezit aldaar. Bedenk je echter dat het vergelijken van de schietsport in Nederland met het wapenbezit in Amerika appels met peren vergelijken is. Hoe de regels aan de ander kant van de grote plas precies in elkaar zitten weet ik niet maar per staat schijnt daar ook nogal wat verschil in de regelgeving te zitten. Eigenlijk is daarmee de discussie al gesloten. Beide landen hebben een hele andere cultuur als het gaat om wapens. In ieder geval zie ik het nooit zover komen in Nederland dat een sportschutter zijn wapen zijn hand-, schouder,- of rugtas met zich meeneemt tijdens een bezoekje aan de supermarkt.
Illegale wapens en angstcultuur
Kort samengevat is elke sportschutter in Nederland een burger die verantwoord met zijn / haar wapens om gaat. Waar ik me eerder druk over zou maken is het bezit van illegale wapens in Nederland. Zoek maar eens op de term “vuurwapen” in bijvoorbeeld Twitter en je zult zien dat er bijna elke dag wel meldingen van de politie of lokale krant voorbij komen met meldingen over inbeslagnames van wapens. En maar goed ook, elk illegaal wapen is er eentje teveel.
Naast het illegaal wapenbezit werkt de angstcultuur die tegenwoordig rondom wapens heerst ook niet mee. Deze angstcultuur wordt mede gevoed door de aanslagen in Parijs (Charlie Hebdo, Bataclan) en Brussel. Voor velen zijn wapens per definitie gevaarlijk en zou elk bezit aan banden gelegd moeten worden. Laten we wel wezen dat deze aanslagen en de schietsport in geen enkel opzicht aan elkaar verbonden zijn. Wanneer je nooit een bezoek hebt gebracht aan een schietvereniging zal je het verschil tussen illegaal en legaal wapenbezit nooit goed in kunnen zien.

Bezoek eens een schietverenging!
Ik zou natuurlijk nog een heel aantal regels aan deze brief toe kunnen voegen om je uit te leggen waarom sportschutters serieuze sporters zijn en geen psychopaten. Het spreek allemaal veel meer voor zich wanneer je eens een schietverenging zou bezoeken (mocht je nog geen sportschutter zijn). Je kunt daar als introducee een avond meelopen met een ervaren instructeur en kennis maken met de schietsport. Hopelijk zal je zien en ervaren dat wat ik hierboven geschreven heb over het schieten inderdaad niet zo simpel is als het lijkt maar een serieuze sport is. Wanneer je een schietvereniging bezoekt ben je aan het einde van de avond een mooie ervaring rijker en heb je een beter beeld van de schietsport of misschien heb je er wel zoveel van genoten dat je er een nieuwe hobby bij hebt! Je zult in ieder geval zien dat “Rambo” niet op de schietvereniging schiet.

Leo Dorreman, secretaris
Klik hier voor onze website Schietvereniging Schouwen-Duiveland
Klik hier voor contact per e-mail
of via whatsapp


0638087959

Print this entry

CWM 2018 en wijziging in RWM beschikbaar in downloads!!

donderdag 14 juni 2018

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen:

  • Voor het schieten met vrijgestelde (antieke) wapens is vanaf nu geen verlof meer nodig. Al weer een aantal jaren geleden is deze verlofplicht in de ogen van de KNSA onterecht ingesteld en dat is dus nu teruggedraaid in artikel 2.4.5. De munitie voor deze vrijgestelde wapens is nog niet vrijgesteld; daarvoor dient de betrokkene wel een verlof tot het voorhanden hebben aan te vragen. Dat geldt uiteraard alleen voor de cilindrische kogels en niet voor de ronde bollen.  In de overleggen die de KNSA met het Ministerie en de Politie heeft gehad, is toegezegd dat degenen die beschikken over een vrijgesteld wapen, dit wapen nog wel op een Europese Vuurwapenpas kunnen laten bijschrijven, omdat in sommige andere landen deze vuurwapens wel verlofplichtig zijn.
  • In het kader van de Introducéregeling is destijds voor de Limburgse schutterijen die gebruik maken van een oud-Limburgse schuttersbuks (kaliber 12 of 16 met een minimaal gewicht van 12 kilogram) een ontheffing verleend op het in de Introducéregeling opgenomen maximaal drie (3) keer per jaar mogen schieten. Die uitzondering is nu ook in de reguliere Circulaire wapens en munitie opgenomen onderaan artikel 2.2.5.
  • In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

Indien u de nieuwe Circulaire wilt inzien, klik hier: CWM 2018

Voor de wijziging in de Regeling klik hier: wijzigingen RWM

Download het WM32 formulier

Print this entry

1 2