BELANGRIJK

VERENIGING DICHT

TM 1 juli 2020

I.V.M. BERICHTGEVING K.N.S.A.ALLE WEDSTRIJDEN PER DIRECT AFGELAST


AFGELASTING ALLE EVENEMENTEN Gevolgen coronavirus voor de schietsport
De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 1 juli 2020.
Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast. Het is nog ongewis of deze maatregel na 28 april verlengd wordt.
Al eerder maakte de KNSA bekend dat de activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, bijeenkomsten, vergaderingen, enzovoorts, zijn afgelast tot in ieder geval 1 september 2020.
Een besluit omtrent het wel of niet doorgaan van het evenement SchietsportTOTAAL (eind juni/begin juli 2020) wordt later genomen door het KNSA-bestuur.
Please follow and like us:

Print this entry

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

dinsdag 11 februari 2020

Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gevoerd is tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzieningenrechter is, zo leert een eerste lezing van het vonnis, van oordeel dat de door de KNSA en de Jagersvereniging opgebrachte fundamentele bezwaren tegen de e-screener als “invoeringsperikelen” moeten worden gedefinieerd.

Dat is een grote teleurstelling voor de KNSA omdat daarmee de e-screener – een psychologische, computergestuurde test – voor nieuwe aanvragers van een wapenverlof doorgang blijft vinden. Voor de bestaande verlofhouders was de inzet van de e-screener reeds door de minister met twee jaar opgeschort.

Het kort geding en ook de andere acties van de KNSA en van de Jagersvereniging hebben er wel al toe geleid dat zoals gesteld, de e-screener voor twee jaar is stopgezet voor bestaande verlofhouders en dat de politie een nieuwe werkinstructie heeft gekregen omtrent haar handelwijze bij de uitslag van de e-screener. Dat komt er in ieder geval op neer dat de uitslag van de e-screener niet meer als doorslaggevend resultaat mag worden gebruikt en dat, wanneer de e-screener leidt tot weigering van een verlof, er de gebruikelijke zienswijzeprocedures voor de benadeelde worden toegepast.

Het vonnis van de voorzieningenrechter verhindert overigens niet dat voor “nieuwe” verlofaanvragers de mogelijkheid blijft bestaan om (in individuele gevallen) bij de bestuursrechter in rechte op te komen tegen een afwijzing op grond van de uitslag van de e-screener. Wanneer de hiervoor genoemde nieuwe werkinstructie niet wordt nageleefd door de politie, kan daartegen dan ook nog steeds met succes in rechte worden opgekomen.

De KNSA zal zich de komende tijd beraden op een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure.

Een link naar de uitspraak treft u hier aan: https://uitspraken.rechtspraak.nl

Voor de eerdere berichtgeving hierover, verwijzen wij u naar onze nieuwsberichten van 16 december 2019 en 30 januari 2020: www.knsa.nl/nieuws/archief-2020

Bron: KNSA website

Please follow and like us:

Print this entry

Gewijzigde Circulaire wapens en munitievrijdag 31 januari 2020

” Al geruime tijd is in de Regeling wapens en munitie en in de Circulaire wapens en munitie bepaald dat uitsluitend een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt verleend wanneer het desbetreffende wapen is toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende schietsportdiscipline. Deze schietsportdiscipline moet binnen het verband van de vereniging waarvan de aanvrager lid is, kunnen worden beoefend.

De Minister heeft daar in de Cwm nog aan toegevoegd dat het erkennen van takken van de schietsport (dus schietsportdisciplines) wordt overgelaten aan de KNSA, omdat die kan bepalen in hoeverre een activiteit tot een tak van sport kan worden gerekend.

De afgelopen tijd is echter gebleken dat helaas sommige schietsportverenigingen en sommige leden van schietsportverenigingen zich niet bij deze regeling willen neerleggen. Als gevolg daarvan zijn door hen juridische procedures gestart die soms hebben geleid tot een vernietiging van de weigering van een verlof door de Korpschef. De Minister van Justitie en Veiligheid wil aan die situatie een einde maken en heeft daarom nu besloten om alle door de KNSA gereglementeerde en erkende schietsportdisciplines zelfstandig te erkennen en op te nemen in de Circulaire wapens en munitie, in bijlage C8. In verband daarmee zijn ook de onderdelen B 2.1 en 2.6 inhoudelijk gewijzigd. Voor de link naar de inmiddels gewijzigde Cwm (inwerkingtreding 1 februari 2020) klik hier.

Ofschoon met deze publicatie in de Cwm duidelijkheid wordt verschaft, is de KNSA zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. Immers, tot op heden had de KNSA (en haar leden) een zekere mate van vrijheid voor het benoemen van schietsportdisciplines waarvoor een groot potentieel aan wedstrijdschutters is. Het gaf de KNSA met haar leden bovendien de gelegenheid om nieuwe schietsportdisciplines te benoemen als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van de schietsport in Nederland en daar buiten.

Die mogelijkheden worden nu ernstig ingeperkt omdat wanneer voor nieuwe schietsportdisciplines vuurwapenverloven worden aangevraagd, er nu eerst een verzoek aan de Minister moet worden gedaan tot wijziging van de Circulaire wapens en munitie. Uiteraard rekent de KNSA op een constructieve opstelling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maar een zekerheid daarvoor is er niet en het zal zeker tot vertragingen leiden, en uiteindelijk belemmert het de ontwikkeling van de schietsport in Nederland.

Diegenen die de procedures hebben aangespannen hebben daarmee de schietsport ernstig gedupeerd”.

Please follow and like us:

Print this entry